Vlada je mariborsko hitro cesto med Pesnico in Teznim prekategorizirala v regionalno cesto. S 1. januarjem 2020 se tako za vožnjo po tem odseku ne potrebuje vinjete!

Na ministrstvu za infrastrukturo so pred iztekom leta 2019 pripravili spremembi uredb o kategorizaciji državnih cest ter o cestninskih cestah in cestnini. 7,2-kilometrski odsek hitre ceste H2 med Pesnico in Teznim so prekategorizirali iz cestninske v izbirno cestninsko cesto. To pomeni, da se bo po tem odseku lahko vozilo brez vinjete.

Vlada je spremembi uredb potrdila, 20. decembra 2019 sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 78/2019, veljati pa sta začeli s 1. januarjem 2020.

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest po pojasnilu Ministrstva za infrastrukturo določa, da so hitre ceste tiste ceste, ki se navezujejo na avtoceste ali na cestne sisteme sosednjih držav in ki povezujejo središča regionalnega pomena. Uredba poleg tega določa še, da se po izgraditvi avtoceste obstoječa državna cesta ali odsek državne ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije.


Hitra cesta H2 je z zgraditvijo vzporednega avtocestnega odseka Dragučova–Maribor izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in se na južni strani navezuje na regionalno cesto R2-430, na severni strani pa na regionalno cesto R2-427. Temu je bilo treba prilagoditi tudi njeno kategorijo, dodajajo na ministrstvu, kjer so pravila iz uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest upoštevali in v predlagani spremembi uredbe o kategorizaciji državnih cest hitro cesto H2 priključili k regionalni cesti R2-430.

Od 1. januarja 2020 naprej je dosedanja hitra cesta H2 postala cestninski odsek izbirne cestninske ceste in se glede na to, da se na ta odsek lahko preusmeri tranzitni tovorni promet iz cestninske ceste, še naprej cestnini vozila v okviru sistema DarsGo, to je elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.